Get Adobe Flash player

You are here

Home

Feed aggregator

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ “สรงน้ำพระ” ประจำปี 2564

ข่าวน่าสนใจ - Fri, 09/04/2021 - 09:55

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ “สรงน้ำพระ” ประจำปี 2564 โดยมีผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ และเพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ บริเวณลานห้องโถง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Categories: Feed มทร.

โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพโคเนื้อในเขตเทือกเขาหลวงฝั่งตะวันตก

ข่าวน่าสนใจ - Wed, 07/04/2021 - 15:02

การเสวนาวิชาการ เรื่อง "การจัดการโคเนื้อคุณภาพพรีเมียมและการประกอบสูตรอาหารอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Thai Dairy 2020" ภายใต้โครงการ "การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพโคเนื้อในเขตเทือกเขาหลวงฝั่งตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 5 - 6 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม AB306 อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

เมือวันที่ 5 เมษายน 2564 พิธีเปิดโดย ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนา และกล่าวเปิดโครงการ โดยในเวลา 09.00 - 12.00 น. กิจกรรมการเสวนาและการจัดการฟาร์มโคเนื้อคุณภาพพรีเมียม ได้รับเกียรติจากวิทยากร 6 ท่าน ได้แก่   คุณอิทธิพล เผ่าไพศาล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์   คุณเศกสรรค์ สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช  คุณสุพัฒน์ ธรรมเพชร ประธานสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง)  คุณปฏิวัติ     อินแปลง การเลี้ยงโคแบบผูกคอยืนโรงคุณวิรัตน์ เกื้อกูล จากเลี้ยงแพะ สู่ TMR โคนม โดยมี ศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา และ ผศ.สมคิด ชัยเพชร เป็นผู้ดำเนินรายการในการเสวนา และในช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 17.00 น. กิจกรรมการหาความต้องการโภชนะโคเนื้อ โดยใช้โปรแกรม Thai Dairy 2020 เป็นการฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมในการคำนวณสูตรอาหารโค ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา และ ผศ.ประพจน์ มลิวัลย์ เป็นวิทยากร นอกจากกิจกรรมการเสวนาแล้ว ยังมีในส่วนของนิทรรศการจากบริษัทที่สนับสนุนการจัดงานฯ และบริษัทที่เข้าร่วมงาน ให้ความร่วมมือจัดนิทรรศการขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้นำความรู้และสาระดี ๆ กลับบ้านกันอีกด้วย  และในวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. เป็นการฝึกปฏิบัติการคำนวณสูตรอาหารสัตว์ข้น และ TMR ในโคเล็ก โครุ่น โดยการใช้โปรแกรม Thai Dairy 2020 ที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในการคำนวณสูตรอาหารสัตว์ วิทยากร โดย ศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา และ ผศ.ดร.ประพจน์ มลิวัลย์ และในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป กิจกรรมเป็นการลงพื้นที่เยี่ยมชมฟาร์ม และชมการสาธิตการผสมอาหาร TMR ฟางข้าว (ผสมด้วยมือ/เครื่อง TMR) ณ ฟาร์มโคเนื้อ คณะเกษตรศาสตร์ มนที่ทุ่งใหญ่ ซึ่งกิจกรรมทั้ง 2 วันที่ผ่านมา มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโค และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการกว่า 120 คน
Categories: Feed มทร.

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ เปิดให้บริการแล้ว

ข่าวน่าสนใจ - Wed, 07/04/2021 - 14:47

 

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ไสใหญ่ พิกัดตั้งอยู่ติดกับ 7-11 สาขา มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ เป็นสาขาของโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอนและบริการชุมชน ภายใต้การดูแลของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เพื่อเป็นแหล่งฝึกทักษะวิชาชีพคลินิกสำหรับนักศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตให้เพียงพอ และสามารถเป็นแหล่งฝึกทักษะของหลักสูตรอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย  โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ไสใหญ่ เปิดบริการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00 - 18.30 น.   Facebook : โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่  โทรศัพท์ : 075-421121

 


Categories: Feed มทร.

นักวิชาการศึกษา มทร.ศรีวิชัย รับรางวัลสุวรรณหงส์ทองคำ รางวัลเชิดชูเกียรติ สาขาบุคคลต้นแบบฯ

ข่าวน่าสนใจ - Mon, 05/04/2021 - 11:28

เมื่อวันเสาร์ที่๓ เมษายน ๒๕๖๔ นายณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์ นักวิชาการศึกษา สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้ารับรางวัลสุวรรณหงส์ทองคำ รางวัลเชิดชูเกียรติ สาขาบุคคลต้นแบบ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรมต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ หม่อมราชวงศ์ วรปภา จักรพันธุ์ ปนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า จาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ ประธานในพิธี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ได้สืบสาน อนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะและศิลปวัฒนธรรม

Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564


    ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 23 มีนาคม 2564  วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ตระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ กับ UniNet กิดขัดข้อง สาย Fiber Optic ขาด ส่งผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตมีปัญหา ล่าช้า  เป็นบางช่วงเวลา

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 23 มีนาคม 2564
 
Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-สำนักงานอธิการบดี: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การให้เช่าพื้นที่ประกอบกิจการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การให้เช่าพื้นที่ประกอบกิจการ 

 

เอกสารแนบ:  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
Categories: Feed มทร.

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

ข่าวน่าสนใจ - Thu, 18/03/2021 - 09:01
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ภาคใต้) ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563.

(ลิ้งค์เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพ)

https://drive.google.com/.../1u9hnaojpwGsFtKW1DD7qMjFQVE6...

 Categories: Feed มทร.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง มทร.ศรีวิชัย และ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมินิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ข่าวน่าสนใจ - Fri, 12/03/2021 - 10:49

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ศ.ดร สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมินิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมชูพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: โครงการ ASEF Higher Education Innovation Lab ครั้งที่ 1 (ASEFInnoLab1)

        กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญชวนบุคลากรและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ สมัครเข้าร่วมโครงการ ASEF Higher Education Innovation Lab read more

Categories: Feed มทร.

ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยและการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ข่าวน่าสนใจ - Thu, 04/03/2021 - 14:33

ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยและการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUCC) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์     รางวัล GOLD AWARD นายภานุวัฒน์ คีรินทร์ นายชันวัฒน์ ประดิษฐ์ และ นายประเสริฐ นนทกาญจน์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่  ผลงานเรื่อง ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์และออนไลน์พร้อมกับตำแหน่งจีพีเอส


Categories: Feed มทร.

ประชุมหารือ และเตรียมการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MoU และ MoA ร่วมกับบริษัทไทยแพลนท์แมททีเรียล

ข่าวน่าสนใจ - Thu, 04/03/2021 - 14:30

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช คุณพิชามญชุ วัฒนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมหารือ และเตรียมการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MoU และ MoA ร่วมกับบริษัทไทยแพลนท์แมททีเรียล จำกัดในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชตระกูลกระท่อม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคาร ๓ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564


     สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564  ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 560,000 บาท  ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2564  ติดตามกติกาและเงื่อนไขได้ที่ 
https://www.parliament.go.th/innovation
Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-สถาบันทรัพยากรธรรมชาติฯ: แจ้งเปลี่ยนเวลา เปิด-ปิด ให้บริการ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำตรังปรับเปลี่ยนเวลาการเปิด-ปิด ให้บริการ เริ่มใช้ตั้งแต่ 4 มีนาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์Date: Wednesday, March 3, 2021 - 12:45
Categories: Feed มทร.

รับพระบรมราชโองการ แต่ตั้งนายกสภา มทร.ศรีวิชัย

ข่าวน่าสนใจ - Thu, 25/02/2021 - 11:07

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีรับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ เเต่งตั้ง นายเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย ณ สำนักงานอธิการบดี ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวตเป็น เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งเเต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เเละที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 1803 8/2562 ลงวันที่ 27 กันยยายน 2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย เเละสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว
Categories: Feed มทร.

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการตลาดเชิงรุกสู่แหล่งวัฒนธรรม

ข่าวน่าสนใจ - Wed, 24/02/2021 - 13:30

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการตลาดเชิงรุกสู่แหล่งวัฒนธรรมกิจกรรมย่อยที่ 1 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) สู่จิตกรรม Street Art ณ ชุมชนแหลมสน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันยาภรณ์ ดำจุติ เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอาจารย์และนักศึกษาสาขาศิลปกรรมและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการออกแบบภาพวาด ลงพื้นที่เพื่อจัดทำ Street Art ภายในชุมชน
Categories: Feed มทร.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า จังหวัดสงขลา

ข่าวน่าสนใจ - Mon, 22/02/2021 - 15:57

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ศาตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า จังหวัดสงขลา  โดยมี นายนภัทร ภัทรเดชากูล  ผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัย และศูนย์สอบโทเฟล ไอทีพี ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Categories: Feed มทร.

Pages

ระบบสารสนเทศ