Get Adobe Flash player

สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

อ.ชริยา นนทกาญจน์

หัวหน้าสาขา

You are here

Home » Feed aggregator » Sources

ข่าวน่าสนใจ

Updated: 1 hour 20 min ago

มทร.ศรีวิชัย ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ Finland University

Thu, 07/06/2018 - 16:38

ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงข้อความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ Finland University เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทำให้เกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning หรือการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์นักศึกษาในปัจจุบันและตอบโจทย์พฤติกรรมของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารสำนักงานอธิการบดี
มทร.ศรีวิชัย เมื่อเร็วๆนี้

Categories: Feed มทร.

ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ ประจำปี 2561

Thu, 07/06/2018 - 11:54

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมโครงการทำบุญเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ ประจำปี 2561 และพิธีหลอมทองคำเพื่อทำกลีบบัว (บัวคว่ำบัวหงาย) นำไปหุ้มยอดองค์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้นี้ได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน อาทิ กรมศิลปากร ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา จ.นครศรีฯ ทหาร ตำรวจ และภาคประชาชน ณ อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหการและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย

Categories: Feed มทร.

พิธีร่วมลงนามความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิค 7 แห่ง (Technical Vocational Education and Training (TVET) Hub Srivijaya)

Thu, 24/05/2018 - 13:32

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ผศ. ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  (มทร.ศรีวิชัย) ร่วมลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ วิทยาลัยเทคนิค 7 แห่ง  กล่าวว่า จากปี 2560 ที่ผ่านมา มทร.ศรีวิชัย ได้ร่วมกับโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต จัดตั้ง “ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย” (Technical Vocational Education and Training (TVET) Hub Srivijaya) เพื่อยกระดับพัฒนาครูอาชีวศึกษาและบุคลากรสายอาชีพในภาคใต้ โดยมีวิทยาลัยเทคนิคเข้าร่วมกับ TVET Hub ศรีวิชัย แล้ว 5 แห่ง และปีนี้ได้ขยายความร่วมมือเฟสสองกับวิทยาลัยเทคนิคอีก 7 แห่งและสำหรับวิทยาลัยเทคนิค 7 แห่งที่ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสตูลวิทยาลัยเทคนิคสิชล วิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคจะนะ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง และ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ทำให้ครอบคลุมเครือข่ายครบ 12 แห่งตามเป้าหมาย  โดย มทร.ศรีวิชัย ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและเป็นผู้นำในการพัฒนาหลักสูตร STEM ให้กับครูอาชีวะในภาคใต้เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับอาชีวะขั้นสูงในการเชื่อมต่อกับภาคอุตสาหกรรม โดยครูอาชีวศึกษาจะได้พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพเพื่อการผลิตช่างเทคนิครุ่นใหม่ โดยเฉพาะสาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียมที่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญของพื้นที่ภาคใต้ “เป้าหมายของ TVET Hub ศรีวิชัย คือเป็นศูนย์กลางการผลิตบุคลากรสายอาชีพให้ภาคใต้ โดยเฉพาะสาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียมและพลังงานทดแทนให้มีความรู้และทักษะทันสมัยเทียบเท่าระดับสากล และตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาได้จัดการอบรมด้าน STEM for TVET ให้ครูอาชีวศึกษาในเครือข่ายไปแล้ว 37 ราย พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำเพื่อปรับรูปแบบการสอนที่เหมาะสม ซึ่งคาดว่าเมื่อครบ 3 ปี จะสามารถสร้างบุคลากรสายอาชีพที่มีคุณภาพให้แก่อุตสาหกรรมในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ”

Categories: Feed มทร.

มทร.ศรีวิชัย ร่วมแสดงเชิงสัญญาลักษณ์ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Wed, 16/05/2018 - 13:40

 

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ร่วมแสดงเชิงสัญญาลักษณ์ภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) โดยแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งความพยายามในการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)ของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ณ ตึกสำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย

Categories: Feed มทร.

คณะวิศวะฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศอ.บต.

Thu, 10/05/2018 - 09:06

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ผศ.ซูไฮดี สนิ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ นายนิพนธ์ ชายใหญ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) นายมามะ ซูฟี อารง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา และคณะนักศึกษาจากศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนใต้ จาก จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อแนะนำแนวทางการเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาทิ ห้องปฏิบัติการ plc และ senser ห้องปฏิการ leser cuting ห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และห้องปฏิบัติการ CNC  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

Categories: Feed มทร.

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเคลือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา

Tue, 08/05/2018 - 14:48

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเคลือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม ครั้งที่ 10 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลต่อไป โดยรับเกียรติจากตัวแทนจากทั้ง 9 มทร. ณ โรงแรมราชมังคลำสงขลาเมอร์เมด จ.สงขลา

Categories: Feed มทร.

ศึกษาดูงาน ณ มทร.ธัญบุรี และ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Tue, 08/05/2018 - 14:38

เมื่อระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2561 อ.วิทยา ศิริคุณ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย อ.รอมฎอน บูระพา, อ.ณัฐพล แก้วทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และเจ้าหน้าที่ นำนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษาและผู้นำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ​ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารและตัวแทนองค์การนักศึกษาและผู้นำนักศึกษาของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งภายในกิจกรรมมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนการดำเนินงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย , สโมสรนักศึกษา, ชมรมต่างๆ, การเรียนการสอน เป็นต้น โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ตัวแทนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ “สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์” ได้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของสโมสรนักศึกษาและการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นต้นแบบอย่างเข้มแข็งและมีแบบแผนการปฏิบัติที่ดี เพื่อการนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลลัพธ์ในการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ดีที่สุด เพื่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่น้องๆ เพื่อนๆ พี่ๆ ภายในคณะวิศวฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา และเกิดความสามัคคี รักใคร่ ปรองดองอย่างญาติมิตร และขอขอบคุณ รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพ คุณธรรม ก้าวสู่ “บัณฑิตนักปฏิบัติพันธ์ใหม่” ที่พร้อมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาประเทศต่อไป  สามารถประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

Categories: Feed มทร.

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไข่นกกระทาบ้านบ่อเตี้ย

Tue, 08/05/2018 - 14:35

งานบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่ บ้านบ่อเตี้ย อ.สิงหนคร จ.สงขลา จัดโครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไข่นกกระทาบ้านบ่อเตี้ย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา พัฒนา และนักศึกษาสาขาการตลาด ให้ความรู้กับชาวบ้านเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากไข่นกกระทา เพิ่มมูลค่าให้มากขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์รอฮานา แวดอเลาะ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้ความรู้เสริมเกี่ยวกับการออกแบบ สามารถชมปะรมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

Categories: Feed มทร.

โครงการ ENG FOR KIDS

Mon, 07/05/2018 - 14:01

ศูนย์ภาษา สาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการ ENG FOR KIDS ให้กับนักเรียน อายุ 6-12 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารของเยาวชนไทย และเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ของกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อให้มีความทัดเทียมกับกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอื่นๆ อีกทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

Categories: Feed มทร.

วิศวฯ เครื่องกลเรือ เยี่ยมสถานประกอบการด้านอู่ต่อเรือ จ.ภูเก็ต

Mon, 07/05/2018 - 13:59

 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย คณาจารย์และบุคลากรในสังกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ อู่ต่อเรือธนวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง ภูเก็ต และ บริษัท รัตนชัยคานเรือ จำกัด จังหวัดภูเก็ต ซึ่งสถานประกอบการดังกล่าวดำเนินกิจการการซ่อมบำรุงและการต่อเรือที่สำคัญในจังหวัดภูเก็ต โดยการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อจุดประสงค์การพูดคุยหารือถึงแนวทางในการทำความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและฝึกงานสำหรับหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ พร้อมการแลกเปลี่ยนความรู้วิชการวิศวกรรมเครื่องกลเรือและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่สถานประกอบการต้องการ อย่างไรก็ตาม คณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมสำหรับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมเข้าสู่การทำงานและเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศต่อไป  สามารถชมประมวลภาพได้ที่ีนี่ คลิก

 
Categories: Feed มทร.

ผลงานแฟชั่นนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

Mon, 07/05/2018 - 13:57

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แสดงผลงานแฟชั่นนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เปิดประสบการณ์แฟชั่นโชว์บนรันเวย์ริมชายหาด กับการอัพเดทแฟชั่นซัมเมอร์จากแบรนด์ดัง โดยมี อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้บริหารห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ และมีดาราสาว จียอน เข้าร่วมเปิดงานแฟชั่นโชว์ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซนทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่  สามารถชมประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

Categories: Feed มทร.

วิเคราะห์ปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน

Mon, 07/05/2018 - 13:52

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อเข้าร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือและกำหนดแนวทาง วิเคราะห์ปัญหาถึงความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยได้ดำเนินการร่วมกันในการวิเคราะห์ข้อมูลระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ในการกำหนดแนวทางแก้ปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน เพื่อนำไปพัฒนาพื้นที่ในชุมชนนั้นๆ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รับผิดชอบในเขตพื้นที่อำเภอขนอม ทุ่งสง ทุ่งใหญ่ บางขัน ช้างกลาง

เมื่อวันที่23 เมษายน ที่ผ่านมา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ได้จัดประชุมทีมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งได้เชิญทีมวิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลระดับอำเภอเข้าร่วมประชุมเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการจัดเวทีมาประมวลผลร่วมกัน โดยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 3 เขตพื้นที่ด้วยกัน คือ อำเภอบางขัน อำเภอช้างกลาง และอำเภอทุ่งใหญ่ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากปลัดอำเภอ/พัฒนาการอำเภอ/เกษตรอำเภอ/สาธารณสุขอำเภอและผู้อำนวยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของทั้ง 3 อำเภอ สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

Categories: Feed มทร.

บริการวิชาการ "การส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านเขาหลัก"

Mon, 07/05/2018 - 13:50

วันที่ 28 - 29 เมษายน 2561 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ออกให้บริการวิชาการ ในโครงการการสร้างต้นแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเขาหลัก จังหวัดตรัง อย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านเขาหลัก จังหวัดตรัง ณ ชุมชนบ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง โดยมีคณาจารย์จากสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชน ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งการสร้างกลยุทธทางการตลาด การพัฒนาการบริการแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างสื่อ และช่องทางติดต่อสื่อสารแก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเขาหลักเป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสการท่องเที่ยวชุมชนอย่างแท้จริง นอกจากนั้นยังร่วมล่องแก่ง ชมเส้นทางธรรมชาติในชุมชน เพื่อเก็บข้อมูลมาพัฒนาชุมชนเขาหลักต่อไปในอนาคต  สามารถชมประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

 
Categories: Feed มทร.

การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Mon, 30/04/2018 - 12:31

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561  กองนโยบายและแผนงาน จัดการประชุมรับฟังความคิด (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยมีคณะผู้บริหาร คณจารย์  บุคลากร  เข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ณ ห้องประชุมใช้บางยาง มทร.ศรีิวิชัย 

Categories: Feed มทร.

โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนทุ่งลาน

Wed, 25/04/2018 - 11:27

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่จัดโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา กิจกรรมย่อยที่1 การอบรมเชิงปฏิบัติการทิศทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนทุ่งลาน ซึ่งเป็นพื้นที่ MOU โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแก่ประชาชนในชุมชน และเพื่อให้คนในชุมชนสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ณิชา ประสงค์จันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว  สามารถชมประมวลภพได้ทีนี้ คลิก

Categories: Feed มทร.

วางพวงมาลาถวายราชสักการะ

Wed, 25/04/2018 - 10:16

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 นางวศินี  จิตภูษา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากร  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

Categories: Feed มทร.

โครงการศึกษาแหล่งศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์

Wed, 18/04/2018 - 15:04

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 5 เมษายน 2561 โครงการศึกษาแหล่งศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดทัศนศึกษาแหล่งศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร,เพชรบุรี,บุรีรัมย์, นครราชสีมา มีคณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก

Categories: Feed มทร.

รดน้ำอวยพรเนื่องในวันสงกรานต์

Tue, 17/04/2018 - 11:10

เมื่อวันที่ 17  เมษายน 2561 ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมรดน้ำอวยพร พระเทพสุธรรมญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา และเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล(พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต ณ  วัดชัยมงคล พระอารามหลวง

Categories: Feed มทร.

ร่วมร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะยาว 20 ปี

Tue, 17/04/2018 - 10:34

เมื่อวันที่ 11 เมษายน  2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการ ร่วมร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะยาว 20 ปีตั้งแต่ พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2580 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย

Categories: Feed มทร.

Pages

ระบบสารสนเทศ