Get Adobe Flash player

You are here

Home » Feed aggregator » Sources

ข่าวน่าสนใจ

Updated: 2 hours 2 min ago

รับพระบรมราชโองการ แต่ตั้งนายกสภา มทร.ศรีวิชัย

3 hours 47 min ago

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีรับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ เเต่งตั้ง นายเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย ณ สำนักงานอธิการบดี ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวตเป็น เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งเเต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เเละที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 1803 8/2562 ลงวันที่ 27 กันยยายน 2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย เเละสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว
Categories: Feed มทร.

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการตลาดเชิงรุกสู่แหล่งวัฒนธรรม

Wed, 24/02/2021 - 13:30

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการตลาดเชิงรุกสู่แหล่งวัฒนธรรมกิจกรรมย่อยที่ 1 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) สู่จิตกรรม Street Art ณ ชุมชนแหลมสน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันยาภรณ์ ดำจุติ เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอาจารย์และนักศึกษาสาขาศิลปกรรมและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการออกแบบภาพวาด ลงพื้นที่เพื่อจัดทำ Street Art ภายในชุมชน
Categories: Feed มทร.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า จังหวัดสงขลา

Mon, 22/02/2021 - 15:57

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ศาตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า จังหวัดสงขลา  โดยมี นายนภัทร ภัทรเดชากูล  ผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัย และศูนย์สอบโทเฟล ไอทีพี ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Categories: Feed มทร.

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

Wed, 17/02/2021 - 19:46

วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช นำทีมนักวิจัยโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก รายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ คนที่หนึ่ง เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง พร้อมคณะกรรมการฯ และลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมชมความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาว บ้านเนินหนองหงษ์ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร เป็นความร่วมมือจากทีมนักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดย ดร.กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ร่วมกันพัฒนาวิธีการเลี้ยงปูขาวให้มีคุณภาพที่ดี และสร้างรายได้ให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคประชาสังคม ร่วมลงพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุปด้วยCategories: Feed มทร.

กิจกรรมส่งมอบเทคโนโลยีและนิทรรศการผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Wed, 17/02/2021 - 19:43

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านไตรรัตน์ ไชยรัตน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมส่งมอบเทคโนโลยีและนิทรรศการผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนและสังคมต่อสู้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) โดย ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงานวิจัยให้เกิดการขยายผลการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย จากผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ในวงกว้างและเป็นรูปธรรม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เข้าร่วมรับมอบเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนี้

1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7 หน่วยงาน

2. โรงพยาบาลระดับอำเภอ จำนวน 21 หน่วยงาน

รวมทั้งสิ้น 28 หน่วยงาน

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องอรพินธ์ ชั้น 2 โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชCategories: Feed มทร.

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดประชุมการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.)

Tue, 16/02/2021 - 09:46

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดประชุมการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย ร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) นำโดย ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นายพิทักษ์ สถิตวรรธนะ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์ฯ พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากร ประชุมร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) โดยมีนายศุภกิจ ยอดแก้ว ผู้จัดการฝ่ายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า เขตใต้ นายอดิศร ขาวสังข์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า เขตใต้ นายพงศกร ชูแก้ว ผู้จัดการส่วนการตลาดและการขาย นายวัชรินทร์ ซ้ายเกลี้ยง ผู้จัดการส่วนผลิตภัณฑ์และบริการ นายยงยุทธ์ จันทร์ศิริ ผู้จัดการส่วนบริหารโครงข่าย นายพนม อิสระทะ ผู้จัดการส่วนสำนักงานบริการลูกค้าหาดใหญ่ และนายวรกิจ ปานนุกูล วิศวกร 7 ณ ห้องประชุมทับทิม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาพข่าว : โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี


Categories: Feed มทร.

ร่วมแสดงมุทิตาจิตและถวายโล่รางวัล ประจำปี พ.ศ. 2564 แด่เจ้าคณะอำเภอสทิงพระและเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ)

Tue, 09/02/2021 - 13:38

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และบุคลากรคณะครุศาสตร์ฯ เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตและถวายโล่รางวัลบุคคลที่มีผลงานหรือมีคุณูปการต่อการอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 แด่ พระครูปุญญาพิศาล (วิชาญชัย กตปุญฺโญ) เจ้าคณะอำเภอสทิงพระและเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ณ วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

Categories: Feed มทร.

คณะวิศวะ มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอาชีพผลไม้กวน ชุมชน จ.ยะลา

Tue, 09/02/2021 - 10:39

 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมส่งมอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องกลด้วยระบบอัตโนมัติและเครื่องอัดแท่งผลไม้ ณ ที่ว่าการอำเภอธารโต จังหวัดยะลา ซึ่งมีการถ่ายทอดความรู้นวัตกรรมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยนวัตกรรมเครื่องตรวจควบคุมด้วยระบบอนุมัติภายใต้โครงการการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนสังคม โดยมีนายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอธารโต เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้การส่งมอบผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องกวนผลไม้ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติและเครื่องอัดแท่งผลไม้ ประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทุเรียนที่สวนพ่อนำ จินดารัตน์ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลิตผลการเกษตร ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา กลุ่มดูแลเด็กกำพร้าและยากจน ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา กลุ่มสตรีบ้านปีแยะ ตำบลบือมัง อำเภอรามัญ จังหวัดยะลาวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลตาชีอำเภอยะหา จังหวัดยะลา ภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิตการใช้งานเครื่องกวนผลไม้ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติและเครื่องอัดแท่งผลไม้กวน วิธีการบำรุงรักษาเครื่องกวนผลไม้ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติและเครื่องอัดแท่งผลไม้กวน รวมไปถึงแนวทางการซ่อมบำรุง โดยมีผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน นางสาวนุชจิเรศ แก้วสกุล ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ์ และนายจรัญ ธรรมใจ นักวิจัยโครงการฯร่วมเป็นวิทยากรภายในงานอีกด้วย

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนที่สำคัญภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในการใช้ประโยชน์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นขยายนำงานวิจัยสู่ชุมชนศูนย์เรียนรู้ กลุ่มวิสาหกิจ ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

 

Categories: Feed มทร.

อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ประชุมหารือการปรับปรุงสถานที่และระบบภูมิทัศน์ ภายในวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

Tue, 09/02/2021 - 10:09

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประชุมเกี่ยวกับการปรับปรุงสถานที่และระบบภูมิทัศน์ ภายในวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
Categories: Feed มทร.

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (non degree) เรื่อง "มหัศจรรย์น้ำธัญพืชเพื่อสุขภาพ" แบบไม่มีค่าใช้จ่าย

Wed, 03/02/2021 - 14:39

เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ทีมนักวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ดร.น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ดร.สายใจ แก้วอ่อน หัวหน้างานบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ร่วมด้วย ผศ.ดร.ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล อ.ศรีอุบล ทองประดิษฐ์ อ.สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร และเจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ ดำเนินการลงพื้นที่จัดอบรมภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (non degree) เรื่อง "มหัศจรรย์น้ำธัญพืชเพื่อสุขภาพ" แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดสารพิษนาไม้ไผ่ ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากธัญพืช ให้กลุ่มชุมชนได้นำไปสานต่อในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ในอนาคตCategories: Feed มทร.

พิธีลงนามบันทึกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดสารพิษ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดสารพิษนาไม้ไผ่ 

Wed, 03/02/2021 - 14:33

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ดร.อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมด้วย ผศ.ดร.น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นความร่วมมือด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ร่วมกับ คุณชัยพิภัทร​ รัตนบุรี​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง และ คุณเกรียงศักดิ์ คำแหง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดสารพิษ นาไม้ไผ่ ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดสารพิษนาไม้ไผ่ ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาความร่วมมือด้านการบริการทางวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และที่ปรึกษาในเชิงบูรณาการ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและเป็นพื้นฐานข้อมูลความร่วมมือด้านการบริการทางวิชาการระดับชุมชน และระดับภูมิภาค และเพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดสารพิษนาไม้ไผ่  ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Categories: Feed มทร.

ส่งมอบเทคโนโลยีและนิทรรศการผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Wed, 03/02/2021 - 14:06

ส่งมอบเทคโนโลยีและนิทรรศการผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนและสังคมต่อ สู้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านไตรรัตน์ ไชยรัตน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมส่งมอบเทคโนโลยีและนิทรรศการผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนและสังคมต่อสู้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) โดย ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงานวิจัยให้เกิดการขยายผลการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย จากผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ในวงกว้างและเป็นรูปธรรม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีผลงานนวัตกรรมที่ส่งมอบ ประกอบด้วย 1. เครื่องสำหรับสแกนอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ จำนวน 2 เครื่อง 2. ตู้ฆ่าเชื้อ UV สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 10 เครื่อง 3. ตู้รับพัสดุระบบฆ่าเชื้ออัตโนมัติสำหรับหน่วยงานราชการ จำนวน 10 เครื่อง 4. โคมหลอดยูวีซี (UVC) ฆ่าเชื้อภายในอาคารสถานที่โดยปรับตั้งเวลาเปิด - ปิด ผ่านระบบ Application จำนวน 9 เครื่อง 5. อุปกรณ์ฆ่าเชื้อสำหรับพกพา จำนวน 23 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 54 เครื่อง โดยมีหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เข้าร่วมรับมอบเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนี้ 1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7 หน่วยงาน 2. โรงพยาบาลระดับอำเภอ จำนวน 21 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 28 หน่วยงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องอรพินธ์ ชั้น 2 โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช


Categories: Feed มทร.

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ และ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Fri, 29/01/2021 - 10:33

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายธนวัฒน์ พรหมจินดา ประธานกรรมการบริหาร ๔ สถาบัน นายวรกิจ  อ่าวสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ นางสาวธัญชนก  โสภารัตน์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ นายบุญเนตร  ห้องตรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ และนางสาวพัชรี มานะ  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ และ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดขึ้น ณ ห้อง 63213 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Categories: Feed มทร.

คณะผู้บริหาร ร่วมวางแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร

Wed, 27/01/2021 - 18:02

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ศาตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมวางแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิการิณีพียพัฒน รัฐสีมาคุณากรปียชาติ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
Categories: Feed มทร.

แปรรูปขยะชุมชนผสมเป็นกระถางต้นไม้ซีเมนต์และระดมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ให้กับวัดสามกอง อ.เมือง จ.สงขลา

Wed, 27/01/2021 - 15:55

วิศวะ มทร.ศรีวิชัย แปรรูปขยะชุมชนผสมเป็นกระถางต้นไม้ซีเมนต์และระดมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ให้กับวัดสามกอง อ.เมือง จ.สงขลา ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วม มอบกระถางต้นไม้ซีเมนต์ผสมขยะชุมชนให้กับเจ้าอาวาสวัดสามกอง ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ ลักษณะกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นการสร้างจิตอาสาเพื่อทำนุบำรุงศาสนาและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นที่จะนำขยะจากชุมชนมาใช้ประโยชน์ และถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานอย่างมีกระบวนการ หรือการทำงานเป็นทีม และทำกิจกรรมกับชุมชนและองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐโดยการเป็นจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ในบริเวณวัดสามกอง ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา ​โดยมีชาวบ้านในชุมชนรวมกินกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมากCategories: Feed มทร.

ร่วมลงนามถวายพระพร และวางแจกันดอกไม้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Tue, 26/01/2021 - 09:51

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ศาสตราจารย์    ดร. สุวัจน์  ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร  ร่วมลงนามถวายพระพร และวางแจกันดอกไม้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
Categories: Feed มทร.

สมาคมศิษย์เก่าทอดผ้าป่าสามัคคี

Mon, 18/01/2021 - 12:50

ทอดผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทอดผ้าป่าสามัคคี นำโดย คุณสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกสมาคมศิษย์เก่า ฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า ประชาชน เข้าร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำไปทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และสมทบทุนสร้างอาคารที่ทำการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ พุทธมณฑล จังหวัดสงขลา

Categories: Feed มทร.

18 มกราคม วันคล้ายวันวันสถาปนา มทร.ศรีวิชัย

Mon, 18/01/2021 - 12:27


เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพนะบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ห้องโถงอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Categories: Feed มทร.

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ การพัฒนาโกโก้และผลิตภัณฑ์

Thu, 07/01/2021 - 10:15

เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ การพัฒนาโกโก้และผลิตภัณฑ์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี คณะเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการจัดการและวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการกับบริษัท ไทยบุรีโกโก้จำกัด ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับบริษัท ไทยบุรี โกโก้ จำกัด โดย นายสรวิศ จันทร์แท่น ประธานกรรมการ บริษัท ไทยบุรีโกโก้ จำกัด เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้วิจัยและพัฒนาศักยภาพการผลิตโกโก้แบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตั้งแต่การปลูก การจัดการผลผลิต การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์การตลาด และการบริการวิชาการแก่สังคม

Categories: Feed มทร.

ถ่ายทอดความรู้กิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

Wed, 06/01/2021 - 09:25

วันนี้ (29 ธันวาคม 2563) หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เชิญคณาจารย์ถ่ายทอดความรู้กิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน ระดับเขต เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพัฒนาทักษะด้านเคหกิจเกษตร และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในระดับพื้นที่ ในหัวข้อการทำแยมผลไม้ เต้าฮวยมะพร้าวอ่อน เค้กฟักทองนึ่ง มายองเนสและน้ำสลัด ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลาCategories: Feed มทร.

Pages

ระบบสารสนเทศ