Get Adobe Flash player

You are here

Home » Feed aggregator » Sources

ข่าวน่าสนใจ

Updated: 1 hour 20 min ago

งาน“สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน”

Thu, 10/09/2015 - 09:08

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และท่านสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน“สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ตรงกับความต้องการของชุมชน และได้ส่งเสริมสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องตลอดจนการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการวิจัยทั้งในระดับเยาวชน และระดับนักวิจัยอาชีพ ดังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ผลิตนักเทคโนโลยี ตามวิถีราชมงคล ด้วยคนของศรีวิชัย” อีกด้วย

ข่าวน่าสนใจ
Categories: Feed มทร.

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

Fri, 04/09/2015 - 10:37

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี อาจารย์ถนอมศรี เจนวิถีสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน และมีผู้บริหารคณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ข่าวน่าสนใจ
Categories: Feed มทร.

หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม-โครงการการประชุมสัมมนา The 2nd Engagement Thailand Annual Conference "University Engagement : driving force to sustainability"

Mon, 31/08/2015 - 15:41

ในระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม  2558  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและ สถาบันคลังสมองของชาติในฐานะสำนักงานเลขาธิการของเครือข่าย Engagement Thailand (EnT) กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนา The 2nd Engagement Thailand Annual Conference "University Engagement : driving force to sustainability" ในระหว่างวันที่ 27-29  สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและวิธีปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการมหาวิทยาลัยกับสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ทั้งมหาวิทยาลัยและชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป โดยในวันที่ 27 สิงหาคม 2558    ศาสตราจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์  จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวต้อนรับ ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสะอ้าน ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  Engagement Thailand (EnT) กล่าวเปิดงาน  โดยในวันดังกล่าวได้มีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้มีชื่อเสียงหลายท่าน ได้แก่  ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  Engagement Thailand (EnT) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “University Engagement with Communities”   พล อ. ธนยศ พริ้งทองฟู  ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก อดีตผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก  บรรยายพิเศษในหัวข้อ “โครงการพระราชดำริกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”   รศ.มุกดา  สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  มทร.ศรีวิชัย  ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย  และดร.จเร สุวรรณชาต อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มทร.ศรีวิชัย บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Community Engagement : a case of RMUTSV”  รศ.ดร.สัณห์ชัย  กลิ่นพิกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อภิปรายและนำเสนอในหัวข้อ“มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับโครงการพระราชดำริ”  ศ.ดร.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล  ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อภิปรายและนำเสนอในหัวข้อ  “Urban Setting Engagement”  อ.ดนุ ภู่มาลี  ผู้ช่วยคณบดี คณะศิลปและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต และอาจารย์ภักดี ต่วนศิริ  จากคณะวิทยาการสื่อสาร สาขานวัตกรรมออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  อภิปรายและนำเสนอในหัวข้อ “Student Engagement ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม และการบูรณาการกับการเรียนการสอน”  รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  บรรยายพิเศษในหัวข้อ "ABC-ISI Matchmaking" ศ.ดร.ปิยวัติ บุญ-หลง เลขาธิการ Engagement Thailand  (EnT)  บรรยายในหัวข้อ “Updated EnT activities”  

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 มีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากร ได้แก่   ศ. นพ. วิจารณ์  พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ระบบและกลไกที่พึงประสงค์ในการทำงานวิชาการเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนในบริบทไทย”ศ.ดร.ปิยวัติ บุญ-หลงเลขาธิการ Engagement Thailand (EnT)  บรรยายพิเศษในหัวข้อ “สถานะของมหาวิทยาลัยไทยในการทำงานวิชาการเพื่อสังคม : ผลจากการสำรวจสถานภาพ university engagement” ศ.ดร.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุลผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล   ดร.วัฒนา รัตนพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ และวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  อภิปรายและนำเสนอในหัวข้อ “ระบบ กลไก มาตรการ และภาวะการนำที่เอื้อต่อการทำงานวิชาการเพื่อสังคม : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยไทย” โดยมี ผศ.ดร.นุกูล อินทรสังขา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ  มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นผู้ดำเนินรายการ  รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  อาจารย์สัฎชุเศรษฐ์  เรืองเดชสุวรรณ  หัวหน้าภาควิชาสื่อสารการตลาดคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น  อภิปรายและนำเสนอในหัวข้อ “ระบบ กลไก มาตรการ และภาวะการนำ ที่เอื้อต่อการทำงานวิชาการเพื่อสังคม :กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขนาดกลางภายใต้ทุนมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ กลุ่มทุนนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน สนับสนุนโดย คอบช.” โดยมีผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในช่วงบ่ายได้มีการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน “โครงการ มทร.ศรีวิชัยห่วงใยสังคม ” ณ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ และ“โครงการ มทร.ศรีวิชัยกับภาคีคนรักเมืองสงขลา” 

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ได้มีการลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานใน พื้นที่ชุมชนรำแดง ตำบลรำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยมีการแบ่งฐานการเรียนรู้เพื่อเข้าชมออกเป็น 3 ฐานด้วยกัน ได้แก่ ฐานที่ 1 บ้านทักษิณาธาร  ฐานที่ 2 บ้านลุงเพียนการเย็บตับตาลและ ฐานที่ 3 บ้านใบตาล ในช่วงบ่ายได้มีการลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงาน ณ ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา  โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 163 คน

ข่าวน่าสนใจ
Categories: Feed มทร.

คณาจารย์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมต้อนรับMr.Jan Blezinger ฑูตการศึกษาและวัฒนธรรม

Mon, 31/08/2015 - 14:12

 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ดร.นุชลี  ทิพย์มณฑา  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์อุดร  นามเสน ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ร่วมต้อนรับ Mr.Jan Blezinger ฑูตการศึกษาและวัฒนธรรม จากสถานเอกอัครราชฑูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย  ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมสถาบันเยอนมัน - ไทย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเยี่ยมชมภาคีคนรักเมืองสงขลา

ข่าวน่าสนใจ
Categories: Feed มทร.

มทร. ศรีวิชัยร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหาราชินี

Tue, 11/08/2015 - 09:45

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ผศ.รุจา  ทิพย์วารี  อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยร่วมถวายพระพรหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12  สิงหา มหาราชินี  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ข่าวน่าสนใจ
Categories: Feed มทร.

มทร. ศรีวิชัย ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยUniMAP ประเทศมาเลเซีย ในโครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน

Fri, 07/08/2015 - 09:35

มทร. ศรีวิชัย นำโดย นางถนอมศรี เจนวิถีสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร. กันทริน รักษ์สาคร ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยUniMAP ประเทศมาเลเซีย ในโครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน  (ISOL 2015 International Soft Silks and Leadership Camp) เมื่อเร็ว ๆ นี้  

 

ข่าวน่าสนใจ
Categories: Feed มทร.

มทร. ศรีวิชัย รับมอบเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดภูมิทัศน์รอบอาคารพระราชทาน ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากบริษัทเชฟรอนฯ

Fri, 24/07/2015 - 10:39

ผศ. รุจา  ทิพย์วารี อธิการบดี มทร. ศรีวิชัย สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการจัด                  ภูมิทัศน์รอบอาคารพระราชทาน ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากบริษัทเชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด โดยอาคารหลังดังกล่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานความช่วยเหลือก่อสร้าง เพื่อเป็นการช่วยฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการในท้องถิ่น   ซึ่งมทร.ศรีวิชัย ร่วมกับเทศบาลตำบลชะเมา ได้มีส่วนร่วมดำเนินการปรับแบบประมาณราคา และควบคุมการก่อสร้าง เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

ข่าวน่าสนใจ
Categories: Feed มทร.

นายรอล์ฟ ชูลเซ เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทยให้เกียรติเดินทางเยือน มทร. ศรีวิชัย ตรัง

Thu, 23/07/2015 - 11:11

เมื่อเร็วๆ นี้ นายรอล์ฟ ชูลเซ เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย ให้เกียรติเดินทางเยือน มทร. ศรีวิชัย ตรัง เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาและการวิจัย โดยมี ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังร่วมต้อนรับ                         

ข่าวน่าสนใจ
Categories: Feed มทร.

ร่วมต้อนรับนายรอล์ฟ ชูลเซ่ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย ให้เกียรติเปิดป้ายสถาบันเยอรมัน - ไทย

Tue, 21/07/2015 - 11:03

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมต้อนรับนายรอล์ฟ ชูลเซ่ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย ที่ให้เกียรติมาเปิดป้ายสถาบันเยอรมัน - ไทย ณ อาคารปฏิบัติการเครื่องจักรกลอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา

ข่าวน่าสนใจ
Categories: Feed มทร.

มทร.ศรีวิชัยร่วมถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี

Wed, 15/07/2015 - 08:34

    วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมบันทึกเทปพิเศษถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี ณ ห้องส่งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ข่าวน่าสนใจ
Categories: Feed มทร.

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยคว้ารางวัลระดับนานาชาติ

Fri, 26/06/2015 - 11:13

   เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบเกียรติบัตรพร้อมช่อดอกไม้ แสดงความยินดี  กับ  ผศ.จารุวัฒน์ เจริญจิต และ อ.ฐานวิทย์ แนมใส อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัยและ นักประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน ITEX’15 ; 26th International Invention & Innovation Exhibition ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเชีย และมอบเกียรติบัตรพร้อมช่อดอกไม้ แสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ในผลงาน Golden Preserved Egg  ผลงาน Golden Preserved Egg และ ผศ.พรโพยม  วรเชฐวราวัตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ในผลงาน Eco-textile of Palmyra Fibers  จากผลการแข่งขัน ผศ. ดร. ชุตินุช สุจริต อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เจ้าของผลงาน Golden Preserved Egg ได้รับรางวัล Siver Prize และรางวัลพิเศษ TIIIA Outstanding Diploma จาก Taiwan Invention & Innovation Industry ประเทศไต้หวัน เนื่องจากเป็นแนวความคิดใหม่และสามารถพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมได้ทันที  และผศ.พรโพยม  วรเชฐวราวัตร์วัตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์  เจ้าของผลงาน Eco-textile of Palmyra Fibers ได้รับรางวัล Siver Prize และรางวัลพิเศษ Special Award    จาก International Warsaw Invention Show (IWIS) ประเทศโปแลนด์ เนื่องจากผลงานชิ้นนี้ได้มีการนำวัสดุที่ได้จากธรรมชาตินำมาผลิตเป็นเส้นใยที่สามารถนำมาผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์  ร่วมแสดงความยินดี ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

ข่าวน่าสนใจ
Categories: Feed มทร.

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารพระราชทาน 17 ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ ตำบลชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

Tue, 16/06/2015 - 15:08

พิธีวางศิลาฤกษ์ - คุณสำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพระราชทาน 17 ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ ตำบลชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งอาคารพระราชทานหลังนี้ มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับเทศบาลตำบลชะเมา ได้มีส่วนร่วมดำเนินการปรับแบบ ประมาณราคา และควบคุมการก่อสร้าง เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

ข่าวน่าสนใจ
Categories: Feed มทร.

มทร. ศรีวิชัย เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ SILK 2015 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Tue, 16/06/2015 - 15:01

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มทร. ศรีวิชัย นำโดย อ. ถนอมศรี เจนวิถีสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ เข้าร่วมการประชุมวิจัยนานาชาติ (Symposium of International Languages and Knowledge SILK 2015) ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งงานดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันของ 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ University Malaysia Perlis (UniMAP) และเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่งานวิจัยในแขนงด้านการศึกษา ซึ่งมทร. ศรีวิชัยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งหน้า 

ข่าวน่าสนใจ
Categories: Feed มทร.

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเยี่ยมชม best practice ของมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น และธนาคารปู ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา

Wed, 10/06/2015 - 16:24

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการการอุดมศึกษา นำโดย พล.ต.อ.ชาญวุฒิ วัชรพุกก์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม best practice ของมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น และธนาคารปู ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งการเยี่ยมชมนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งของการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจรครั้งที่ 5
ในการนี้ รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย อ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมให้การต้อนรับการเยี่ยมชม best practice ของมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย 
สำหรับสถานที่แรกคือ โรงสีแดงนั้น เป็นการบรรยายถึงความร่วมมือในการพัฒนาเมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก ระหว่าง ดร.จเร สุวรรณชาต หัวหน้าหน่วยวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มทร.ศรีวิชัย และภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม พร้อมทั้งนำคณะกรรมการฯ เยี่ยมชมบริเวณโดยรอบของโรงสีแดง ก่อนจะร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยกัน
จากนั้นเวลา 10.45 น. ได้นำคณะกรรมการฯ เยี่ยมชมธนาคารปู ของกลุ่มประมงพื้นบ้านทรัพย์อนันต์ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งเป็นสถานที่ที่ มทร.ศรีวิชัย ได้ให้การบริการทางวิชาการในการเพาะฟักลูกปูแก่กลุ่มประมงพื้นบ้าน ก่อนที่จะสิ้นสุดกำหนดการด้วยการรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน.

ข่าวน่าสนใจ
Categories: Feed มทร.

มทร. ศรีวิชัย จัดงานสมโภชและเบิกเนตรพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปฏิมาธรรมลักษณ์ราชมงคลศรีวิชัย

Fri, 05/06/2015 - 14:21

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงานสมโภชและเบิกเนตรพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปฏิมาธรรมลักษณ์ราชมงคลศรีวิชัย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ ครบ 60 ปี โดยมีผศ. รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธาน ดูประมวลภาพเพิ่ม คลิก

ข่าวน่าสนใจ
Categories: Feed มทร.

สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา ไทย-เยอรมัน

Thu, 02/04/2015 - 10:59

      คณะผู้บริหารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมต้อนรับ นายรอล์ฟ ชูลเซ เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย เข้าร่วมสัมนาเชิงปฎิบัติการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยฯกับประเทศเยอรมันเพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สร้างเครือข่ายทางด้านการศึกษา ณ มทร.ศรีวิชัย สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวน่าสนใจ
Categories: Feed มทร.

ชมรมนักศึกษามุสลิม มทร. ศรีวิชัย จัดกิจกรรม ค่ายพัฒนาชนบท

Sat, 21/03/2015 - 23:20

     ชมรมนักศึกษามุสลิม มทร. ศรีวิชัย จัดกิจกรรม ค่ายพัฒนาชนบท โครงการด้านบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมการก่อสร้างอาคารให้กับชุมชนที่ขาดแคลน ได้ดำเนินการสร้างมาแล้วกว่า 21 อาคาร หลายพื้นที่ในเขตภาคใต้ โดยมีนักศึกษาเป็นกำลังสำคัญในทุก ๆ กระบวนการทำงาน เริ่มตั้งแต่ กระบวนการสำรวจพื้นที่ การเขียนแปลน การก่อสร้าง การประกอบอาหารภายในค่าย รวมถึงการบริหารจัดการภายในค่ายและจะมีรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษากลับมาช่วยน้อง ๆ ทุกปี ภารกิจครั้งนี้ จัดขึ้น ณ บ้านทรายแก้ว ตำบล เกาะลิบง อำเภอ กันตัง จังหวัดตรัง มัสยิดบ้านทรายแก้วเดิมเป็นบาลาย (ที่สอนเรียนและปฎิบัติละหมาด) ซึ่งนำความปิติยินดีแก่ชาวบ้านและชุมชนเป็นอย่างมาก

ข่าวน่าสนใจ
Categories: Feed มทร.

โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา: ทัศนศึกษาแหล่งวัฒนธรรมและศึกษาดูโครงการพระราชดำริ

Sat, 21/03/2015 - 23:16

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ภายใต้ชื่อกิจกรรม “กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งวัฒนธรรมและศึกษาดูโครงการพระราชดำริ” โดยกิจกรรมดังกล่าว มีการนำแจกันดอกไม้และสิ่งของมาทูลเกล้าถวาย พร้อมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ และเจริญพระชมมายุยิ่งยืนนาน ณ โรงพยาบาลศิริราช นอกจากนี้มีการทัศนศึกษาตามศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ โครงการพระราชดำริ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตลดา โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี และ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อพระราชดำริให้มีความมั่นคงและยั่งยืน สามารถน้อมนำพระราชดำริไปใช้ในการดำเนินชีวิตและบูรณาการไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างถูกต้อง

ข่าวน่าสนใจ
Categories: Feed มทร.

นักศึกษาชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท

Sat, 21/03/2015 - 11:39

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการราชมงคลสานฝันสุ่ชุมชนเดินรอยยิ้ม สร้างอาคารห้องสมุด ที่โรงเรียนวัดโดน ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ข่าวน่าสนใจ
Categories: Feed มทร.

Pages

ระบบสารสนเทศ