Get Adobe Flash player

You are here

Home » Feed aggregator » Sources

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย - aggregated feeds in category ข่าวประชาสัมพันธ์
Updated: 1 hour 20 min ago

ประชาสัมพันธ์-สำนักงานอธิการบดี: ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องร่างขอบเขตของงานการให้เช่าพื้นที่ประกอบกิจการ

Thu, 18/02/2021 - 14:50
   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องร่างขอบเขตของงานการให้เช่าพื้นที่ประกอบกิจการ เปิดให้การเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น โดยเปิดเผย ภายใน 7 วันนับแต่วันประกาศ ระหว่างวันที่ 18-24 กุมภาพ

เอกสารแนบ:  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องร่างขอบเขตของงานการให้เช่าพื้นที่ประกอบกิจการ

read more

Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

Wed, 13/01/2021 - 16:26

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   โดยวิธีการคัดเลือก ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔  คลิกที่นี่

Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-กองบริหารงานบุคคล: การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ

Fri, 04/12/2020 - 16:44

  การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ

read more

Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-กองบริหารงานบุคคล: การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Fri, 04/12/2020 - 16:40

 การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

read more

Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน UEC University eSports Championship

Thu, 03/12/2020 - 09:28

         ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศาสตรจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์) มีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการพัฒนาเยาวชนในด้านทักษะความสามารถให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ซึ่งรวมถึงการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต (eSports) ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้การสนับสนุนการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา ภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่เยาวชน นิสิตนักศึกษา 

Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร AUN QA

Mon, 30/11/2020 - 11:31

ระหว่างวันที่ 5-6 พ.ย. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการประกัยคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม AB 201 ชั้น 2 สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

ภาพข่าวกิจกรรม
Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน สำนัก ประจำปีการศึกษา 2563

Mon, 30/11/2020 - 11:28

วันที่ 3 พ.ย. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ โดย สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก โดยคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผศ.สมคิด ชัยเพชร/ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผศ.สิริศักดิ์ ชีช้าง และคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.อภิญญา วณิชพันธ์ ในเวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม AB 201 ชั้น 2 สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ภาพข่าวกิจกรรม
Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: RUTS TEST มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

Mon, 30/11/2020 - 11:25

งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ จัด การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ CB103 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

ภาพข่าวกิจกรรม
Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

Mon, 30/11/2020 - 11:21

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ โดย ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยความร่วมือกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวันครศรีธรรมราช ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

ภาพข่าวกิจกรรม
Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: "วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2563 มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

Mon, 30/11/2020 - 11:14

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ได้เข้าร่วมวางพวงมาลา โดยอาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในกิจกรรม"วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคม อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ภาพข่าวกิจกรรม
Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: พิธีจุดเทียน 13 ต.ค.63 มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

Mon, 30/11/2020 - 11:11

ในช่วงค่ำของวันที่ 13 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคม อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ภาพข่าวกิจกรรม
Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ ร่วมใจพัฒนา

Mon, 30/11/2020 - 11:08

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยฯ พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

ภาพข่าวกิจกรรม
Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค 63 มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

Mon, 30/11/2020 - 11:06

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ โดย อาจารย์สมยศ
ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ในเวลา 08.30 น. ณ ศาลาประชาคม อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพข่าวกิจกรรม
Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: ประชุมพบปะหารือบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

Mon, 30/11/2020 - 11:03

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ โดย ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดประชุมเพื่อพบปะหารือเรื่องการปฏิบัติงาน ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมAB 306 ชั้น 3 สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

ภาพข่าวกิจกรรม
Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: น้อมจิตมุฑิตา ปูชนียาจารย์ 63 มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

Mon, 30/11/2020 - 10:58

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

ภาพข่าวกิจกรรม
Categories: Feed มทร.

Pages

ระบบสารสนเทศ