Get Adobe Flash player

สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

อ.ชริยา นนทกาญจน์

หัวหน้าสาขา

You are here

Home » Feed aggregator » Sources

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย - aggregated feeds in category ข่าวประชาสัมพันธ์
Updated: 1 hour 17 min ago

ประชาสัมพันธ์-สถาบันทรัพยากรธรรมชาติฯ: วันนี้-30 มิ.ย. 61 ตรังอควอเรียมเปิดให้เข้าชมฟรี

3 hours 48 min ago

          ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2561 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังเปิดให้บริการเข้าชมฟรี เฉพาะในส่วนการจัดแสดงการโชว์ความสามารถสัตว์ (แมวน้ำ) เต่าทะเล สวนนก อาคารพะยูนและหญ้าทะเล และศูนย์วัฒนธรรม สำหรับการจัดแสดงสัตว์น้ำในประเทศและต่างประเทศ (ปลา) ปิดให้บริการ เนื่องจากปรับปรุงซ่อมแซมภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์Date: Wednesday, June 20, 2018 - 16:00
Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-กองคลัง: แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเทชภท 2 หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2

Tue, 19/06/2018 - 13:42

 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเทชภท 2 หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2

Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ประกาศประมูลราคาให้เช่าซุ้มขายอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 3 ซุ้ม

Wed, 13/06/2018 - 14:20

ด้วย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ประกาศประมูลราคาให้เช่าซุ้มขายอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 3 ซุ้ม ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ:  เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประกวดราคา
Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-กองกลาง: ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าประกอบการร้านขายอาหารและบริการ

Mon, 11/06/2018 - 15:38

          ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าประกอบการร้านขายอาหารและบริการ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศ

read more

Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: คณะวิศวฯ เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ประจำปี 2561

Mon, 04/06/2018 - 15:15

 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเกียติเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ประจำปี 2561 Rajamangala Manufacturing and Management Technology Conference 2018 (RMTC 2018) ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมดิวาน่าพลาซ่ากระบี่ อ่าวนาง รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีรองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดการประชุมดังกล่าวมีเจ้าภาพร่วมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีก 8 แห่ง และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพอีก 2 องค์กร คือ สถาบันไทย-เยอรมัน และสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ในการจัดงานเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ใน 6 สาขาสาขาวิชาด้วยกัน ได้แก่ หัวข้อที่ 1 Production and Operation Management (POM) หัวข้อที่ 2   Manufacturing Engineering (MFE) หัวข้อที่ 3 Operation Research (ORS) หัวข้อที่ 4 Materials Science and Application (MSA) หัวข้อที่ 5 Supply Chain and Logistics (SCL) หัวข้อที่ 6 Other Related Fileds (ORF)  ซึ่งการประชุมในครั้งมีอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ร่วมส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอกว่า 130 บทความ และภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Smart Manufacturing Thailand” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ท่าน ผศ.ดร. ประมวล สุธีจารุวฒน อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-กองกลาง: ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าประกอบการร้านขายอาหารและร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม

Tue, 22/05/2018 - 09:16

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครเข้าประกอบการร้านขายอาหารและร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม

read more

Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-กองกลาง: ประกาศ เรื่อง การให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ประกอบกิจการ จำนวน 1 ร้าน

Wed, 09/05/2018 - 09:57

ประกาศ เรื่อง การให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ประกอบกิจการ จำนวน 1 ร้าน

read more

Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เขตเลือกตั้งตรัง

Tue, 08/05/2018 - 16:27

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เขตเลือกตั้งตรัง

รายละเอียดดังแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  PR.pdfข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากรDate: Tuesday, May 8, 2018 - 16:30 to Thursday, May 31, 2018 - 16:30
Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: โครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน ASEAN-China Cooperation Fund (ACCF)

Mon, 07/05/2018 - 16:45
          ด้วยสำนักเลขาธิการอาเซียนประกาศเชิญชวนให้หน่วยงานในประเทศสมาชิกอาเซียนนำเสนอข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน ASEAN-China Cooperation Fund (ACCF) ซึ่งเป็นกองทุนที่ใช้สนับสนุนความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนในด้านต่าง ๆ เช่น การเกษตร  เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยหน่วยงานที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน ACCF สามารถดำเนินกิจกรรมความร่วมมือได้อย่างหลากหลาย เช่น การจัดสัมมนา การฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนบุคลากร เป็นต้น สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่สนใจสามารถศึกษาแบบฟอร์มและข้อมู

read more

Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: ประกาศ ปรับปรุงระบบสำรองข้อมูล

Mon, 07/05/2018 - 11:22
      เนื่องจากทางสำนักวิทยบริการฯ ได้ติดตั้งระบบสำรองข้อมูลแล้วเสร็จเพื่อให้ระบบมีความเสถียรภาพทางสำนักวิทยบริการฯ ต้องทำการสำรองข้อมูล ย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(server) จากระบบเดิมสู่ระบบใหม่ ในช่วงเวลาดำเนินการอาจมีผลกระทบต่อการให้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7 พฤษภาคม 2561
Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-กองพัฒนานักศึกษา: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเสนอราคาซื้อเบี้ยประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาเป็นหมู่คณะ ประจำปีการศึกษา 2561

Sun, 29/04/2018 - 10:43

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเสนอราคาซื้อเบี้ยประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาเป็นหมู่คณะ ประจำปีการศึกษา 2561

read more

Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง สัตวบาลประจำเกาะสุกร

Tue, 24/04/2018 - 09:19
 1. คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้าง
  • เพศชาย/เพศหญิง (หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร)
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์
  • ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี
  • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และนอกสถานที่ได้
  • ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
  • เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการคลัง สำนักงานวิทยาเขตตรัง หรือ
ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเวปไซต์ http://trang.rmutsv.ac.th/trang/th

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศรับสมัคร.pdf ใบสมัครจ้างเหมาบริการ และใบเสนอราคา.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, April 24, 2018 - 09:15
Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

Tue, 24/04/2018 - 09:07
Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขัดข้อง

Tue, 10/04/2018 - 12:00
ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา ประมาณ 07.00 น.   ระบบไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเกิดขัดข้อง  ส่งผลให้ อุปกรณ์ router ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เสียหาย  ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10   เมษายน   2561
Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: คณะครุศาสาตร์ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

Wed, 04/04/2018 - 11:21

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าตอ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เพื่อเสริมสร้างความมีจิตสาธารณะ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และช่วยเหลือสังคม ให้แก่นักศึกษา โดยมีกิจกรรมการพัฒนาวัด ด้วยการทำความสะอาดลานวัด โบสถ์ ห้องน้ำ และส่วนต่าง ๆ ของวัด

Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประเพณีมาฆะบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ

Tue, 03/04/2018 - 13:39

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วม พิธีอัญเชิญผ้าพระบฎพระราชทาน ในงานประเพณีมาฆะบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยมีประชาชน หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

Categories: Feed มทร.

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

Tue, 03/04/2018 - 13:36

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พท. ทุ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณบดีทุกคณะ ได้กล่าวให้โอวาทและอวยพรแก่ว่าที่บัณฑิตใหม่ทุกคน ตลอดจนการบรรยายจากวิทยากรในหัวข้อ การเขียนเรซูเม่ให้โดนใจผู้ประกอบการ และการพัฒนาบุคลิกภาพเบื่องต้น สำหรับการสมัครงานและรวมไปถึงการเสวนา จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องที่มาให้ความรู้และเล่าประสบการในการทำงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ

ภาพข่าวกิจกรรม
Categories: Feed มทร.

Pages

ระบบสารสนเทศ