Get Adobe Flash player

You are here

Home » Feed aggregator » Sources

ข่าวไสใหญ่

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าอาคารเพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม

Wed, 02/09/2020 - 16:06

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าอาคารเพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ162.48 KB ข่าวประชาสัมพันธ์
Categories: Feed มทร.

ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าอาคารเพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม

Thu, 13/08/2020 - 09:24

ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าอาคารเพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ824.49 KB ข่าวประชาสัมพันธ์
Categories: Feed มทร.

ประกาศร่าง TOR ให้เช่าอาคารเพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม

Wed, 15/07/2020 - 15:16

ประกาศร่าง TOR ให้เช่าอาคารเพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ172.3 KB ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประกวดราคา
Categories: Feed มทร.

โครงการพัฒนา ข้อเสนอโครงการเพื่อรองรับนโยบายภาครัฐในการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และมหาวิทยาลัยฯ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑

Thu, 12/03/2020 - 10:21

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อรองรับนโยบายภาครัฐในการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม AB ๓๐๖ อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ 2.เพื่อบูรณาการและสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 3.เพื่อจัดทำฐานข้อมูลโครงการสำหรับเสนอของบประมาณประจำปี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๔๕ คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
Categories: Feed มทร.

ประกาศขายทอดตลาด การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถซ่อมแซมได้ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

Mon, 23/09/2019 - 09:34

ประกาศขายทอดตลาด การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถซ่อมแซมได้ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ727.96 KB ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประกวดราคา
Categories: Feed มทร.

ประกาศเชิญชวนให้ใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ายดอกไม้วันซ้อมรับปริญญาบัตร

Tue, 20/08/2019 - 08:59

ประกาศเชิญชวนให้ใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ายดอกไม้วันซ้อมรับปริญญาบัตร

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ146.54 KB ข่าวประชาสัมพันธ์
Categories: Feed มทร.

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

Tue, 09/04/2019 - 09:22

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ไสใหญ่

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่212.21 KB ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน
Categories: Feed มทร.

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าที่ดินและอาคารปั๊มน้ำมัน

Thu, 13/09/2018 - 13:41
ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าที่ดินและอาคารปั๊มน้ำมันแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ36.19 KB ข่าวประชาสัมพันธ์
Categories: Feed มทร.

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่า เพื่อเช่าพื้นที่ประกอบกิจการ

Tue, 11/09/2018 - 16:45
ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่า เพื่อเช่าพื้นที่ประกอบกิจการแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ35.43 KB ข่าวประชาสัมพันธ์
Categories: Feed มทร.

ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าที่ดินและอาคารปั๊มน้ำมัน

Mon, 27/08/2018 - 16:36
ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าที่ดินและอาคารปั๊มน้ำมันแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าที่ดินและอาคารปั๊มน้ำมัน324.96 KB ข่าวประชาสัมพันธ์
Categories: Feed มทร.

ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการ

Tue, 21/08/2018 - 16:18
ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ329.92 KB ข่าวประชาสัมพันธ์
Categories: Feed มทร.

ร่างขอบเขตงาน TOR การให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ประกอบกิจการร้านค้า

Thu, 02/08/2018 - 19:10
ร่างขอบเขตงาน TOR การให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ประกอบกิจการร้านค้าแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ร่าง TOR การให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ประกอบกิจการร้านค้า.pdf1.44 MB ข่าวประกวดราคา
Categories: Feed มทร.

ร่างขอบเขตงาน TOR การให้บุคคลภายนอกเช่าที่ดินและอาคารปั๊มน้ำมัน

Thu, 02/08/2018 - 19:05
ร่างขอบเขตงาน TOR การให้บุคคลภายนอกเช่าที่ดินและอาคารปั๊มน้ำมันแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ร่าง TOR การให้บุคคลภายนอกเช่าที่ดินและอาคารปั้มน้ำมัน.pdf1.45 MB ข่าวประกวดราคา
Categories: Feed มทร.

มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ร่วมรณรงค์การประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์พลังงาน

Mon, 26/06/2017 - 09:41

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ร่วมรณรงค์การประหยัดพลังงาน
และอนุรักษ์พลังงาน ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.๒๕๓๕

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการด้านประหยัดพลังงาน230.42 KB ประกาศ นโยบายอนุรักษ์พลังงาน210.46 KB คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินการจัดการภายในองค์กร131.7 KB ผลการดำเนินงาน608.64 KB ข่าวประชาสัมพันธ์
Categories: Feed มทร.

มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ร่วมรณรงค์การประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์พลังงาน

Sat, 30/04/2016 - 13:51

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ร่วมรณรงค์การประหยัดพลังงาน
และอนุรักษ์พลังงาน ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.๒๕๓๕

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการด้านประหยัดพลังงาน230.42 KB ประกาศ นโยบายอนุรักษ์พลังงาน210.46 KB คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินการจัดการภายในองค์กร131.7 KB ข่าวประชาสัมพันธ์
Categories: Feed มทร.

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง งดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2558

Wed, 21/10/2015 - 13:52

                ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง งดการเรียนการสอนเนื่องด้วยการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีการศึกษา 2558

                เพื่อให้การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมหาวิทยาลัยจึงของดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 2 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 โดยสามารถสอนชดเชยได้

กองทุนให้กู้ยืมเงินการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงานข่าวกิจกรรมข่าวการศึกษาผู้ที่สนในศึกษาต่อนักศึกษาบุคลากร
Categories: Feed มทร.

ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

Tue, 22/09/2015 - 11:10

ด้วยสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ ได้กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ให้กับบุคลากรในสังกัด วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ ในวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 17.30 - 24.00 น. ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. ผศ.สมศักดิ์  เลี่ยมนิมิตร  คณะเกษตรศาสตร์

2. ผศ.พิทยา  อำพนพนารัตน์  คณะเกษตรศาสตร์

3. ผศ.กนก  ธิตานันท์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. ผศ.ทิพย์วรรณ  คล้ายบ้านใหม่  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. ผศ.ดร.วณี  ชูพงศ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6. ผศ.วรรณา  แก้งคง คณะเทคโนโลยีการจัดการ

7. นายศุภฤทธิ์  เพ็งมาก  สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

8. นายบุญช่วย  ทองคำขาว  คณะเกษตรศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์
Categories: Feed มทร.

มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) แจ้งกำหนดการพิธีสมโภชเทียนพรรษาและพิธีถวายเทียนพรรษา

Tue, 21/07/2015 - 10:29

กำหนดการพิธีสมโภชเทียนพรรษาและพิธีถวายเทียนพรรษา ในระหว่างวันที่  ๒๘ – ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่     และวันไตรวิทยาราม

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รายละเอียดกำหนดการ99.62 KB ข่าวประชาสัมพันธ์
Categories: Feed มทร.

ผลการตรวจสอบการลงทะเบียนครบตามหลักสูตร ภาคเรียน 2/2557(คณะเทคโนโลยีการจัดการ)

Tue, 19/05/2015 - 16:27

ประกาศ

       แจ้งผลการตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรภาคเรียนที่  2/2557  คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ติดประกาศผลการตรวจสอบบริเวณบอร์ดหน้าห้องแผนกงานทะเบียนและวัดผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  นักศึกษาท่านใดมีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่แผนกงานทะเบียนและวัดผลด้วยตัวเองนะคะ

                                                                                                   แผนกงานทะเบียนและวัดผล

                                                                            18/5/2558

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
Categories: Feed มทร.

Pages

ระบบสารสนเทศ