Get Adobe Flash player

You are here

Home

โครงการบริการวิชาการ “โครงการค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชน”  Youth Computer Camp  ในวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2558  โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ โดยมี อ.ศิริลักษณ์ อินทสโร รองหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ พื้นที่ทุ่ใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด และวิทยากรให้ความรู้โดย อ.อรยา สุขนิตย์, อ.สุรสิทธิ์  ศักดา  , ผศ.วันวิสาข์ เพ็ชรรัตน์มุนี และ อ.กมลวรรณ  บุญเจริญ  อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นที่ทุ่งใหญ่ ได้ให้ความรู้ในฐานต่างๆ เช่นท่องโลกกว้างด้ายอินเทอร์เน็ต, การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ, การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทางด้านคอมพิวเตอร์ และฐานความรู้ทางด้านพลังงาน ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เป็นพี่เลี้ยงให้น้องๆ มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็น    คณะครูอาจารย์ จากร.ร.ทุ่งสังพิทยาคม,  ร.ร. บ้านห้วยรื่น, ร.ร.พระแสงวิทยา, และ ร.ร. ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

ระบบสารสนเทศ